กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   01 : โครงสร้างองค์กร
   02 : ข้อมูลผู้บริหาร
   03 : อำนาจหน้าที่
   04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่อยงาน
   05 : ข้อมูลการติดต่อ
   06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   08 : Q & A
   09 : Social Network
   010 : แผนดำเนินงานประจำปี
   011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
   012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติงาน
   014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   017 : E-Service
   018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   021 :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   022 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
   024 : รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   037 : การดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต
   038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   039 : แผนปฏิบัติการป้องกนการทุจริตประจำปี
   40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
   O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเหล่านาดี-Banlaonadee-School-175903867325779

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      22 คน

สถิติเดือนนี้:   673 คน

สถิติปีนี้:        2730 คน

สถิติทั้งหมด: 19486 คน

 


03 : อำนาจหน้าที่

 

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

            1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

            2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

            4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

           6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

           7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

         10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก 11-10-2021-0-49-52_1750845552.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่